علی باباخانیعلی باباخانیهموند از دوشنبه 8 شهريور 1400هم‌بنیان‌گذار و مدیر اجرایی