بوم‌کم در رسانه

پوشش خبری پروژه بوم‌کم در سرخط خبر سراسری شبکه ۱ سیمای ج.ا.ا - ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۰بوم‌کم | چهارشنبه 13 بهمن 1400